Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.10. Zasady sporządzania przedmiaru i obmiaru robót. Zasady kosztorysowania robót.

Przedmiar robót jest to opracowanie zawierające opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy i kolumny).

Katalogi nakładów rzeczowych to podstawowe źródło informacji do sporządzania kosztorysów. Zawierają w sobie jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów i sprzętu.

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

Przedmiar robót stanowi podstawę do sporządzenia kosztorysów obliczania wartości budowy (inwestycji) przed jej rozpoczęciem.

Przedmiar robót sporządza się na podstawie projektu budowlanego i projektu technologicznego, w oparciu o założenia i zasady przedmiarowania zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów robót budowlanych.

Przedmiar elementów i robót jest sporządzany na podstawie rysunków z dokumentacji projektowej oraz zestawień elementów konstrukcyjnych, prefabrykatów, stolarki budowlanej.

Tu znajdziesz przykładowy przedmiar robót:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/zamowienia_publiczne/Przetargi_2014/wrzesien_2014/Bydgoszcz/zal_nr_2_do_umowy_Przedmiar_robot.pdf

Pojęcie obmiaru robót budowlanych 

Ilość robót można ustalić z natury, po ich wykonaniu. Mierzenie z natury, (wykopów, murów, tynków), nazywa się obmiarem. Obmiaru dokonuje się w celu rozliczenia się przedsiębiorstwa za wykonane roboty z robotnikami i z inwestorem (zamawiającym). Przy rozliczeniach z robotnikami obmiar jest niezbędny do obliczenia ich zarobków, gdy pracują oni w systemie akordowym. W rozliczeniach z inwestorem obmiar służy do określenia wartości wykonanych robót.

Do sporządzania przedmiarów i obmiarów robót budowlanych techniką komputerową stosuje się programy do kosztorysowania, których jest na rynku bardzo wiele np. Zuzia, Rodos, Norma, Koma, Winbud, Forte, Strix, Seko, Penta, Leonardo. Programy te zawierają bazy katalogów z normatywami kosztorysowymi.

Tu znajdziesz przykładowy obmiar robót:

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/pliki/Beata_BIP/zamowieniapubliczne/25.04PodlogaStarostwo/Obmiar.pdf

Sporządzanie kosztorysów 

Pracę rozpoczyna się od poznania dokumentacji projektowej oraz protokołu danych wyjściowych do kosztorysowania. Na tej podstawie określa się strukturę kosztorysu, podział na branże, części i rozdziały, a ponadto rodzaj katalogów nakładów rzeczowych i normatywów oraz inne materiały potrzebne do kosztorysowania. 

W następnej kolejności szczegółowo analizuje się sposób wykonania robót, rodzaj maszyn i sprzętu, odległości transportu i inne okoliczności mające wpływ na wielkość nakładów rzeczowych. Wykorzystuje się tu informacje zawarte w projekcie technologii i organizacji robót oraz w protokole danych do kosztorysowania, a także wiedzę i doświadczenie kosztorysanta. 

Po ustaleniu metod wykonania robót przystępuje się do sporządzenia przedmiarów robót. Jeżeli kosztorys jest wykonywany techniką komputerową, to nie jest konieczne obliczanie ostatecznych ilości robót, lecz wystarczy wypisanie formuł obliczeniowych. 

Wykonanie tych wszystkich czynności umożliwia przystąpienie do sporządzania kosztorysu właściwego. Zgodnie z przyjętym wcześniej podziałem, wypisuje się kolejne pozycje kosztorysowe, podając ich numerację, podstawę wyceny, opis, liczbę jednostek roboty oraz rodzaj i normy nakładów rzeczowych. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to sporządza się indywidualną kalkulację nakładów rzeczowych. W następnej fazie postępowania dla wszystkich rodzajów nakładów ustala się ich ceny jednostkowe. 

W razie potrzeby wykonuje się także odpowiednie wyceny, np. kalkulację aktualnych stawek robocizny i sprzętu lub kosztów zakupu materiałów. Na ogół wykorzystuje się do tego odpowiednie informacje zawarte w periodycznych wydawnictwach, publikowane przez jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach cen i kosztów robót budowlanych. Po sporządzeniu kosztorysu właściwego zestawia się tabelę wartości elementów scalonych, a następnie wykonuje wykazy i zestawienia.

Sporządzanie kosztorysów przy pomocy programów komputerowych Sporządzanie kosztorysów tradycyjną metodą, oprócz odpowiednich wiadomości, wymaga wykonania bardzo wielu czasochłonnych i żmudnych czynności, związanych z wyszukaniem i wpisaniem do formularzy nakładów rzeczowych, cen, dodatków, przeprowadzeniem obliczeń rachunkowych. Współcześnie technika komputerowa niemal całkowicie wyparła tradycyjne („ręczne”) sposoby sporządzania kosztorysów. Należy jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że posiadanie komputera oraz oprogramowania do kosztorysowania nie zwalnia z posiadania podstawowej wiedzy o zasadach kosztorysowania Komputer jest tylko narzędziem, które przyspiesza i ułatwia kosztorysowanie.

Tu znajdziesz przykładowy kosztorys:

https://bip-zs2.spsieradz.finn.pl/res/serwisy/bip-spsi-zs2/komunikaty/_006_121790.pdf