Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.6. Materiały i wyroby budowlane i ich zastosowanie w montażu i naprawie stolarki budowlanej

W budownictwie mają zastosowanie liczne materiały i wyroby. W montażu i naprawie stolarki budowlanej zastosowanie mają materiały, z których wykonujemy elementy konstrukcyjne budynku, stolarkę budowlaną oraz materiały izolacyjne. Są to:

1.  Kamień naturalny.

2. Drewno.

3. Spoiwa budowlane  są to drobno zmielone substancje pochodzenia mineralnego, które po zarobieniu wodą, dzięki zachodzącym reakcjom chemicznym, wiążą i twardnieją. Należą do nich spoiwa: 

– wapienne: wapno palone (niegaszone), gaszone (ciasto wapienne), hydratyzowane (suchogaszone), hydrauliczne, pokarbidowe, 

– gipsowe: gips budowlany, gipsy specjalne (szpachlowy, tynkarski, sztukatorski) i kleje gipsowe,

– cementowe: cement portlandzki, portlandzki z dodatkami, hutniczy, pucolanowy i hydrotechniczny oraz rzadziej stosowane: cement anhydrytowy, magnezjowy, glinowy, ekspansywny. 

4. Lepiszcza są to materiały, które wiążą i twardnieją, podobnie jak spoiwa, ale na skutek zjawisk fizycznych, takich jak: odparowanie rozpuszczalnika, zmiana temperatury. Należą do nich: glina oraz lepiszcza bitumiczne.

5. Zaprawy i beton.

6. Wyroby z zapraw i betonów cementowych to: dachówki, gąsiory dachowe, pustaki ścienne i stropowe, belki i kształtki stropowe, płyty kanałowe, korytkowe i panwiowe, belki nadprożowe, podokienniki (parapety), płyty chodnikowe, kostki brukowe i krawężniki, słupki i ogrodzenia.

7. Wyroby ceramiczne takie jak: cegły, pustaki ścienne i stropowe, dachówki i gąsiory, płytki ścienne, kafle.

8. Szkło.

9. Tworzywa sztuczne.

10. Materiały izolacyjne.

11. Wyroby metalowe: metale żelazne (stal i żeliwo) i nieżelazne, czyli kolorowe (aluminium, miedź, cynk, cyna, ołów, mosiądz i inne).