Materiał dydaktyczny

1. Charakterystyka obiektów budowlanych

1.1. Rodzaje i elementy obiektów budowlanych.

Obiekt budowlany powstaje w wyniku działalności budowlanej człowieka. Jest to: budynek, budowla oraz obiekt małej architektury.

Budynek usługowy, Sosnowice – Architom – Biuro projektowe    budynek 

                               budowla    Budowla hydrotechniczna – Wikipedia, wolna encyklopedia


Blog - Mała architektura - NOWOŚCI Wpark.pl     mała architektura


Budynek jest to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, przeznaczony jest na pobyt ludzi lub zwierząt albo do przetwarzania i przechowywania przedmiotów.

Klasyfikacja budynków 

Budynki można podzielić w różny sposób zależnie od przyjętego kryterium podziału. 

Podział budynków: 

− ze względu na trwałość: stałe i tymczasowe, 

− ze względu na przeznaczenie: mieszkalne, przemysłowe, rolnicze, biurowe, usługowe oraz użyteczności publicznej szkoły, kina, dworce, 

− ze względu na liczbę kondygnacji: jednokondygnacyjne lub wielokondygnacyjne (niskie, średniowysokie, wysokie), 

− ze względu na liczbę traktów: jedno- lub wielotraktowe, 

− ze względu na materiał z jakiego wykonuje się ich konstrukcje na: drewniane, murowane, stalowe, żelbetowe i inne, 

− ze względu na rodzaj konstrukcji (zależy od elementu który przekazuje obciążenie na fundament – ściana lub słup): budynki o konstrukcji ścianowej, budynki o konstrukcji szkieletowej i o konstrukcji półszkieletowej.

Elementami budynku nazywamy części składowe budynku, które mają określoną funkcję lub określone zadanie. Budynek jako całość składa się z wielu elementów, które połączone w zespoły tworzą ustroje. Elementy budynku dzieli się na: 

– elementy nośne (konstrukcyjne), 

– elementy nie mające znaczenia konstrukcyjnego, 

– elementy wykończeniowe.

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, PDF Darmowe pobieranie