Materiał dydaktyczny

1. Podstawy prawne i podstawowe pojęcia

O bezpieczeństwo na placu budowy należy zadbać, zanim rozpoczną się roboty budowlane. Rozpoznanie zagrożeń, ocena ryzyka, eliminowanie i kontrolowanie rozpoznanych zagrożeń to czynności inwestora, które wykonuje on na podstawie aktów prawnych. Podstawowe dokumenty to:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.).

Przepisy wykonawcze (szczegółowe) zawarte są w szeregu rozporządzeń ministrów właściwych dla poszczególnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem na placu budowy.

Inwestor powinien zapewnić niezbędne środki na realizację poniższych zadań.

1) opracowanie projektu budowlanego; 

2) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3) objęcie kierownictwa budowy przez kierownika budowy; 

4) ustanowienie nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązanie projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego; 

5) bezpieczne wykonanie i odbiór robót budowlanych. 

Kierownik budowy - osoba odpowiedzialna za wszystkie zdarzenia na placu budowy. Jego zadaniem jest koordynowanie i kontrolowanie przebiegu prac budowlanych. Szczególnym zadaniem kierownika budowy jest dbanie o bezpieczeństwo na terenie budowy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników kierownik ma prawo wstrzymać wykonywanie prac budowlanych.

Pracodawca - osoba fizyczna lub prawna powierzająca pracownikowi wykonanie określonych prac.

Pracownik - osoba wykonująca na podstawie umowy prace określone zakresem obowiązków.